Podmínky užívání knihovničkyPodmínky užívání knihovničky

Potvrzením registrace souhlasím s níže uvedenými podmínkami a prohlášeními a jsem obeznámen se všemi povinnostmi a riziky z toho plynoucími.

Prohlášení

  1. Díla, která publikuji, publikoval jsem a budu publikovat, jsou má vlastní. Autorská práva s nimi spjatá naleží mě, a publikováním díla tak nenarušuji autorská práva žádné další strany.
  2. Díla, která publikuji, dávají smysl. Nejedná se o pouhé shluky slov. Obsah díla nesmí navádět čtenáře k chování v rozporu s dobrými mravy a rozporu s platným právními předpisy a zákony mé země.
  3. V mých dílech nenabádám ke konzumaci alkoholických, omamných, psychotropních a jiných nelegálních látek. Totéž platí pro tabákové produkty.
  4. Díla nepublikuji duplicitně. Jedno dílo se na webu neobjevuje ve více kopiích, verzích či variantách.
  5. V rámci svých děl neuvádím žádné odkazy vedoucí na weby třetích stran. Výjimkou jsou odkazy vedoucí na mé soukromé profily na sociálních sítích, které jsou přímo spjaty s mou osobou (facebook.com, lide.cz, twitter.com, plus.google.com, myspace.com, atd.), či na můj osobní blog.
  6. Nesnažím se svým chováním na webu znepříjemnit prostředí webu, např. vulgárními výrazy v rámci mého profilu. Neprovádím žádné nekalé útoky na webové stránky (hacking) žádného charakteru.
  7. Osobní údaje ostatních registrovaných uživatelů nebudu používat k jiným než soukromým účelům, v rámci vzájemné komunikace a korespondence. Vyloučeno je soukromé spamování a uveřejněné emailové adresy. Taktéž tyto údaje neposkytnu žádné třetí straně.

  8. Porušením některého z bodů prohlášení bude má registrace na webu ukončena a bude mi zamezen přístup.

Podmínky

Autorská práva

Vložením obsahu souvisejícího s dílem i vložením díla samotného poskytuje uživatel provozovateli nevýhradní licenci k jejich umístění na veřejně přístupnou internetovou stránku serveru pisalek.eu, dále jen server, a to bez časového, územního a množstevního omezení. Tato licence je poskytována uživatelem bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona č. 121/2000 Sb. Provozovatel je oprávněn poskytnout kontaktní údaje všech objektů a subjektů registrovaných na serveru třetím stranám a to především různým vyhledávácím a adresářovým službám a systémům, aby byly tyto subjekty a objekty registrované na serveru lépe dohledatelné těmito třetími stranami.

Osobní údaje

Provozovatel je oprávněn použít osobní a kontaktní údaje registrovaných uživatelů k těmto účelům: K zasílání aktuálních novinek serveru a jiných sdělení, souvisejících s fungováním serveru a jeho posláním. Uživatel může požádat na „email“ o vyjmutí z databáze pro zasílání takovýchto oznámení. Pokud nechce dostávat žádnou emailovou komunikaci z portálu, musí na emailovou adresu info@pisalek.eu požádat o zrušení svého uživatelského účtu.

Ostatní

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody či újmu uživatele serveru. Uživatel používá server na vlastní odpovědnost. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za kvalitu, jakost, původ či legalitu děl nabízených autory prostřednictvím webu, ve vztahu mezi autorem a čtenářem vystupuje pouze v roli zprostředkovatele. Autor užívá server na vlastní odpovědnost. Právní vztah, související s nabídkou děl se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, přičemž jeho účastníky jsou pouze Autor a Čtenář (uživatel). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za díla, nabízené na serveru. V případě závažných provinění proti pravidlům provozu a užívání serveru si provozovatel vyhrazuje právo zrušit registraci autora/uživatele na serveru a znemožnit mu tak užívání serveru. Využitím jakékoliv služby na serveru uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami užívání serveru.

Závěrečná ustanovení

Podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na serveru. Provozovatel je oprávněn podmínky měnit a doplňovat jednostranně, kdykoli bude považovat za potřebné a účelné obchodní podmínky upravit. Změny oznámí (zveřejní) na serveru, přičemž změny nabývají účinnosti jejich oznámením. Od zveřejnění je uživatel povinen upravené podmínky dodržovat. V případě, že uživatel nesouhlasí s novým zněním podmínek a tento nesouhlas vyjádří zasláním svého stanoviska na emailovou adresu info@pisalek.eu provozovateli, není oprávněn dále užívat služeb provozovatele. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto podmínek, které zůstávají platná a účinná. Právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Práva, jež nejsou těmito podmínkami upravená, se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb. Veškeré spory, jež vzniknou z právních vztahů mezi provozovatelem a uživatelem, se provozovatel a uživatel zavazují řešit především dohodou. Pokud se spory dohodou a jednáním stran nepodaří vyřešit, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a podle jeho Řádu a Pravidel.

Datum vydání podmínek: 18.1. 2013
Vyhledávání v dílech:
dílo, recenze, autor


O projektuVe zkratce

O projektu Rádi čtete a používáte ke čtení čtečku e-knih, tablet, netbook či notebook? Tak jste zde správně. Zde najdete eKnihy známých či neznámých autorů, kteří se o ně s Vámi rádi podělí. Stáhněte si svůj eBook či pište recenze.
Jste autor a rádi by jste ukázali světu svá díla. Zde můžete. Stačí se zaregistrovat a nabídnout čtenářům Vaše díla.

počítadlo.abz.cz